Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

jaknapisacaktoskarzenia

Wyłączenie roszczeń następców prawnych

W dniu 23 lipca 2003 r. pozwany kupił samodzielny lokal mieszkalny położony w B., na Osiedlu (...) w budynku wielomieszkaniowym Nr (...), oznaczony jako mieszkanie Nr (...), o powierzchni 57,86 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym (...), za cenę w kwocie 40.000 zł. Zaś w dniu 9 grudnia 2005 r. pozwany kupił samodzielny lokal mieszkalny położony w B., na Osiedlu (...) w budynku wielomieszkaniowym Nr (...), oznaczony jako mieszkanie Nr (...), o powierzchni użytkowej 62,22 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym (...), za cenę w kwocie 40.000 zł. W obu lokalach mieszkają synowie pozwanego ze swoimi rodzinami. Środki na zakup lokali pochodziły z dochodów uzyskanych przez pozwanego z prowadzonej działalności gospodarczej.

opinie o kancelariach adwokackich w łodzi

§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość, sposób korzystania z tego rodzaju urządzeń i środków, jak również sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów dokonanych podczas jego przeprowadzenia, mając na względzie konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu lub dźwięku przed utratą dowodu, jego zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.Nie podzielił podniesionej argumentacji Sądu Okręgowego w zakresie odwołania się do nagannego zachowania powoda w stosunku do zmarłej spadkodawczyni (brak pomocy i wsparcia M. M. w chorobie). Jego zdaniem, okoliczności dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy spadkodawcą a uprawnionym do spadku mogłyby stanowić przedmiot rozważań na gruncie prawa spadkowego, w szczególności w kontekście instytucji wydziedziczenia, czy uznania za niegodnego dziedziczenia; fakty te pozostają natomiast irrelewantne w kontekście domagania się przez uprawnionego do rzeczy od podmiotu, któremu żadne prawo nie służy, wynagrodzenia za bezumowne z niej korzystanie. adwokat do trudnej sprawy cywilnej

O kosztach procesu za drugą instancję orzeczono na podstawie art. 98 § 1 KPC przyjmując, że powód w całości przegrał sprawę w instancji odwoławczej. Na koszty procesu pozwanego składa się kwota 2. 700 zł (dwa tysiące siedemset złotych) jako wynagrodzenie pełnomocnika procesowego. Wysokość tego wynagrodzenia została obliczona na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).

prawniczy ranking

Przechodząc do oceny zaistnienia przesłanek uznania za bezskuteczną umowy darowizny z dnia 18 grudnia 2007 roku w pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć, że choć w petitum pozwu powód nie wskazał, w zakresie jakiej wierzytelności domaga się uznania za bezskuteczną w stosunku do niego umowy darowizny zawartej pomiędzy W. F. a B. F. w dniu 18 grudnia 2007 roku, to z uzasadnienia pozwu wynika, że wystąpił z akcją pauliańską w zakresie wierzytelności wynikającej z ostatecznej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 3 lutego 2012 roku nr (...), a stwierdzonej tytułem wykonawczym nr (...) z dnia 27 marca 2012 roku. Ochrona innych wierzytelności powoda wobec W. F. (z tytułu podatku VAT) nie była możliwa w niniejszym procesie z uwagi na ich zgłoszenie już po upływie terminu z art. 534 KC.Tym niemniej w ocenie Sądu Apelacyjnego poczynione przez Sąd Okręgowy ustalenia faktyczne nie uzasadniały zastosowania art. 5 Kodeksu cywilnego i uznania żądania powoda, dotyczącego zasądzenia należnej opłaty rocznej z tytułu oddania pozwanej w użytkowanie wieczyste wskazanej w pozwie nieruchomości, za nadużycie prawa podmiotowego, nie podlegające ochronie z uwagi na sprzeczność żądania z zasadami współżycia społecznego. kancelarie adwokackie recenzje

Tags: sąd adwokat
jaknapisacaktoskarzenia

Podstawa przyznania świadczeń z ubezpieczenia

Postanowieniem z dnia 24 lutego 2003 r. sygn. akt (...) Sąd Rejonowy w P.T. stwierdził, iż spadek po matce powódki A.C. na podstawie testamentu notarialnego z 12 grudnia 1993 r. nabyła M.W. w całości. Apelacja wniesiona przez uczestniczkę S.B. od tego postanowienia została oddalona postanowieniem Sądu Okręgowego w P.T. z dnia 19 maja 2003 r. sygn. akt II Ca 262/03. Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 16 grudnia 2003 r. sygn. akt II CK 374/03 odmówił przyjęcia do rozpoznania kasacji wniesionej przez uczestniczkę od postanowienia Sądu Okręgowego w P.T. z 19 maja 2003 r.

polecani adwokaci z Łodzi


Powód T. C. pozwem wniesionym 26 sierpnia 2007 r. domagał się zasądzenia na jego rzecz od strony pozwanej (...) Sp. z o. o. w K. 80.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z ustawowymi odsetkami, renty uzupełniającej w wysokości po 1.200 zł miesięcznie począwszy od 10 października 2006 r., ustalenia odpowiedzialności pozwanego na przyszłość za dalsze skutki wypadku i zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 15.000 zł.Apelacja nie jest zasadna. Sąd Apelacyjny podzielił poczynione przez Sąd pierwszej instancji ustalenia faktyczne, uznając je za odpowiednią podstawę także dla własnego rozstrzygnięcia. Podkreślenia przy tym wymaga to, że zasadnicze dla sprawy fakty nie były sporne pomiędzy stronami, które różniły się co do ich oceny prawnej. W pierwszym rzędzie bezsporna była wysokość dochodzonego przez powoda roszczenia, którego wyliczenie nie zostało ostatecznie zakwestionowane przez skarżącego. Pozwany nie negował istnienia po swojej stronie zobowiązania z tytułu odsetek za opóźnienie, lecz przeciwstawiał mu własną wierzytelność z tytułu świadczenia nienależnego, zgłoszoną do potrącenia. opinie o adwokatach z Łodzi

2. prawa materialnego, a to art. 353 KC w związku z treścią przedmiotowej gwarancji, poprzez uznanie możliwości żądania przez powoda zapłaty 226.670,44 zł, podczas gdy z treści wynika, że 70% kwoty gwarancji zabezpiecza roszczenie powodowej spółki z nienależytego i terminowego wykonania kontraktu, zaś 30% kwoty z tytułu gwarancji zabezpieczenia wad i usterek powstałych w okresie gwarancji, przy czym skoro zostały przedstawione dokumenty świadczące o wykonanie i przyjęcie kontraktu, to też możliwość dochodzenia przez stronę powodową pretensji może dotyczyć kwoty 67.701,13 zł tytułem gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek powstałych w okresie gwarancji. Z kolei w przypadku rzeczywistego nienależytego wykonania kontraktu udzielenie gwarancji skutkuje jedynie udzieleniem zabezpieczenia do kwoty 157.969,31 zł, nie obejmując jednoczesnego skorzystania z gwarancji za wady i usterki powstałe po obiorze robót,


ranking kancelarii adwokackich z lodziOkolicznością, której znaczenia dla oceny sprzeczności dochodzonego roszczenia z dyspozycją art. 5 KC nie sposób przecenić, a którą - co symptomatyczne - całkowicie pomija powódka w odpowiedzi na apelację, jest fakt podjęcia przez pozwanych decyzji o odsprzedaży lokalu przy braku świadomości co do obowiązku zwrotu bonifikaty (vide: uzasadnienie zaskarżonego wyroku k. 1303). To on bowiem dopiero pozwala na pełne rozeznanie sytuacji, w której pozwani decyzję tą podejmowali, skoro jak zeznał pozwany na rozprawie w dniu 20 maja 2013 r., na pewno nie sprzedaliby lokalu do czasu istnienia obowiązku zwrotu bonifikaty. W takiej zaś sytuacji otwiera się konieczność ustalenia, czy na taki stan rzeczy wpływ miała powódka, a w szczególności czy jej zachowaniu w tym zakresie można przypisać jakiekolwiek uchybienia.Całkowicie chybiony jest zarzut wadliwego wyliczenia dochodzonej pozwem należności, zwłaszcza w zakresie odsetek ustawowych. Strona pozwana zarówno w sprzeciwie od nakazu zapłaty jak też w apelacji nie przedstawiła jakichkolwiek argumentów wskazujących na to, że wyliczenie odsetek zawarte w arkuszu kalkulacyjnym załączonym do pozwu (k.176) jest błędne, np. co do czasu opóźnienia, stopy procentowej odsetek, itp. Sama też nie przedstawiła takiego, jej zdaniem, prawidłowego wyliczenia. polecani adwokaci z Lodzi
Tags: prawo adwokat

April 16 2018

jaknapisacaktoskarzenia

Nadużycie prawa jako przesłanka roszczenia

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy - zdaniem Sądu a quo - należało przyjąć, że powódka o szkodzie dowiedziała się bezpośrednio po podjęciu uchwały w dniu 22.01.2000 r. Dowiedziała się również z tym dniem kto jest autorem uchwały. Szkoda w ocenie Sądu zaistniała w momencie rozpowszechnienia treści uchwały oraz informacji o pozbawieniu członkowstwa w (...) przez media. Wszystkie bez mała materiały prasowe i radiowe opublikowano bowiem bezpośrednio po podjęciu uchwały (...), (...).

skuteczny adwokat łódź


Analizując treść kwestionowanej klauzuli Sąd uznał, że stanowi ona niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 3851 § 1 KC. W szczególności zaś mieści się w hipotezie art. 3853 pkt 2 KC, zgodnie z którym w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Postanowienie to wypełnia również hipotezę art. 3853 pkt 21 KC, zgodnie z którym w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności uzależniają odpowiedzialność przedsiębiorcy od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których wykonuje swoje zobowiązanie.

opinie o kancelariach adwokackich w lodziSąd Okręgowy powoływał się na brak przepisów prawnych zakazujących wznoszenia wiaty w bezpośrednim sąsiedztwie granic działek, nie uwzględniając jednak dobrych obyczajów obowiązujących w stosunkach sąsiedzkich, nakazujących uprzednie podjęcie prób uzgodnienia z sąsiadem posadowienia nowego obiektu bezpośrednio w granicy nieruchomości jak i art. 144 KC dotyczącego zakazu immisji, w tym pośrednich, niematerialnych (negatywnych) w postaci oddziaływania na psychikę właściciela nieruchomości sąsiedniej, w tym przypadku jego poczucia estetyki (patrz Komentarz do Kodeksu Cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. E. Gniewek, do art. 144, T 6,7, SN z dnia 11 października 2007 r., sygn. akt IV CSK 264/07).


Do 2006 roku ogrody były zarządzany przez Z. przy (...) Zakładach (...) we współpracy i przy wsparciu dyrekcji Zakładów. W ramach przekształceń Zakładów postanowiono całkowicie wyodrębnić zarząd ogrodami. W lutym 2006 roku utworzono Stowarzyszenie (...) (dalej: Stowarzyszenie), które od 2007 roku przejęło zarządzanie i administrowanie ogrodami. Przekazanie zarządu nastąpiło na podstawie porozumienia z dnia 20 grudnia 2006 roku zawartego między Zakładami a Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie podpisywało z właścicielami gruntów umowy dzierżawy na kolejne lata. sprawdź źródło

Odnosząc się do powyższego zarzutu stwierdzić należy, że jest on chybiony. W tym miejscu wskazać należy że jakkolwiek zasady, do których odwołuje się art. 5 KC mają charakter uniwersalnych reguł ludzkiego postępowania, zakres zastosowania tego przepisu jest ograniczony do stosunków prawa prywatnego. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 grudnia 1998 r., I SA 649/98, uznał, że "przepis art. 5 KC może mieć zastosowanie w postępowaniu administracyjnym, o ile konkretny przepis prawa materialnego do niego odsyła" (wcześniej - wyrok NSA w Sz. z dnia 23 maja 1995 r., SA/Sz 347/95; wyrok NSA w W. z dnia 15 grudnia 1987 r., I SA 177/87, ONSA 1987, nr 2, poz. 88). W innych wyrokach znaleźć można bardziej kategoryczne sformułowanie, generalnie wykluczające stosowanie art. 5 KC w postępowaniu administracyjnym (wyrok NSA w W. z dnia 9 lipca 1998 r., I SA 2224/97).
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...