Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
jaknapisacaktoskarzenia

Podstawa przyznania świadczeń z ubezpieczenia

Postanowieniem z dnia 24 lutego 2003 r. sygn. akt (...) Sąd Rejonowy w P.T. stwierdził, iż spadek po matce powódki A.C. na podstawie testamentu notarialnego z 12 grudnia 1993 r. nabyła M.W. w całości. Apelacja wniesiona przez uczestniczkę S.B. od tego postanowienia została oddalona postanowieniem Sądu Okręgowego w P.T. z dnia 19 maja 2003 r. sygn. akt II Ca 262/03. Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 16 grudnia 2003 r. sygn. akt II CK 374/03 odmówił przyjęcia do rozpoznania kasacji wniesionej przez uczestniczkę od postanowienia Sądu Okręgowego w P.T. z 19 maja 2003 r.

polecani adwokaci z Łodzi


Powód T. C. pozwem wniesionym 26 sierpnia 2007 r. domagał się zasądzenia na jego rzecz od strony pozwanej (...) Sp. z o. o. w K. 80.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z ustawowymi odsetkami, renty uzupełniającej w wysokości po 1.200 zł miesięcznie począwszy od 10 października 2006 r., ustalenia odpowiedzialności pozwanego na przyszłość za dalsze skutki wypadku i zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 15.000 zł.Apelacja nie jest zasadna. Sąd Apelacyjny podzielił poczynione przez Sąd pierwszej instancji ustalenia faktyczne, uznając je za odpowiednią podstawę także dla własnego rozstrzygnięcia. Podkreślenia przy tym wymaga to, że zasadnicze dla sprawy fakty nie były sporne pomiędzy stronami, które różniły się co do ich oceny prawnej. W pierwszym rzędzie bezsporna była wysokość dochodzonego przez powoda roszczenia, którego wyliczenie nie zostało ostatecznie zakwestionowane przez skarżącego. Pozwany nie negował istnienia po swojej stronie zobowiązania z tytułu odsetek za opóźnienie, lecz przeciwstawiał mu własną wierzytelność z tytułu świadczenia nienależnego, zgłoszoną do potrącenia. opinie o adwokatach z Łodzi

2. prawa materialnego, a to art. 353 KC w związku z treścią przedmiotowej gwarancji, poprzez uznanie możliwości żądania przez powoda zapłaty 226.670,44 zł, podczas gdy z treści wynika, że 70% kwoty gwarancji zabezpiecza roszczenie powodowej spółki z nienależytego i terminowego wykonania kontraktu, zaś 30% kwoty z tytułu gwarancji zabezpieczenia wad i usterek powstałych w okresie gwarancji, przy czym skoro zostały przedstawione dokumenty świadczące o wykonanie i przyjęcie kontraktu, to też możliwość dochodzenia przez stronę powodową pretensji może dotyczyć kwoty 67.701,13 zł tytułem gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek powstałych w okresie gwarancji. Z kolei w przypadku rzeczywistego nienależytego wykonania kontraktu udzielenie gwarancji skutkuje jedynie udzieleniem zabezpieczenia do kwoty 157.969,31 zł, nie obejmując jednoczesnego skorzystania z gwarancji za wady i usterki powstałe po obiorze robót,


ranking kancelarii adwokackich z lodziOkolicznością, której znaczenia dla oceny sprzeczności dochodzonego roszczenia z dyspozycją art. 5 KC nie sposób przecenić, a którą - co symptomatyczne - całkowicie pomija powódka w odpowiedzi na apelację, jest fakt podjęcia przez pozwanych decyzji o odsprzedaży lokalu przy braku świadomości co do obowiązku zwrotu bonifikaty (vide: uzasadnienie zaskarżonego wyroku k. 1303). To on bowiem dopiero pozwala na pełne rozeznanie sytuacji, w której pozwani decyzję tą podejmowali, skoro jak zeznał pozwany na rozprawie w dniu 20 maja 2013 r., na pewno nie sprzedaliby lokalu do czasu istnienia obowiązku zwrotu bonifikaty. W takiej zaś sytuacji otwiera się konieczność ustalenia, czy na taki stan rzeczy wpływ miała powódka, a w szczególności czy jej zachowaniu w tym zakresie można przypisać jakiekolwiek uchybienia.Całkowicie chybiony jest zarzut wadliwego wyliczenia dochodzonej pozwem należności, zwłaszcza w zakresie odsetek ustawowych. Strona pozwana zarówno w sprzeciwie od nakazu zapłaty jak też w apelacji nie przedstawiła jakichkolwiek argumentów wskazujących na to, że wyliczenie odsetek zawarte w arkuszu kalkulacyjnym załączonym do pozwu (k.176) jest błędne, np. co do czasu opóźnienia, stopy procentowej odsetek, itp. Sama też nie przedstawiła takiego, jej zdaniem, prawidłowego wyliczenia. polecani adwokaci z Lodzi
Tags: prawo adwokat
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...